Newsletter

Transakcje walutowe dla firm

Transakcje walutowe dla firm

Dwa! Tyle rodzajów mają transakcje walutowe dla firm. Dzielą się one na:

 • natychmiastowe,
 • odroczone.

Są to zasadnicze rodzaje transakcji walutowych. Wśród odroczonych jest wiele umów, których zadaniem jest zabezpieczenie jednej firmy przed ryzykiem kursowym, zaś stworzenie dla drugiej produktu, który może oferować.

Transakcje natychmiastowej wymiany walut

W tym przypadku nie ma raczej mowy o ryzyku walutowym. Waluta jest potrzebna natychmiast. Kurs w przybliżeniu jest znany. Pozostaje kwestia wybrania partnera do transakcji, który powinien charakteryzować się:

 • pewnością realizacji transakcji,
 • korzystnym kursem wymiany,
 • brakiem kosztów ukrytych,
 • szybką realizacją wymiany.

Usługi natychmiastowej wymiany walut świadczą:

 • banki – są pewne. Wiele z nich pozwala na założenie rachunku walutowego i operacje na nim przez internet. Wymiana walut odbywa się błyskawicznie. Wadą banków są wysokie koszty. Wynika to z wysokiego spreadu.,
 • kantory – mogą zaoferować korzystniejsze niż banki warunki finansowe wymiany walut. Kantory mają niższe koszty własne. Nie wszystkie jednak są czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Minusem może być też konieczność przyniesienia fizycznie gotówki i otrzymania jej po wymianie do ręki. Czy kantor będzie dysponował dowolną kwotą? To też nie jest pewne. Umawianie się na dużą transakcję? To trochę ryzykowne,
 • kantory internetowe – są rozwiązaniem alternatywnym. Wiele z nich ma renomę nie ustępującą niczym bankom. Dostępne są za pośrednictwem internetu. Operacja polega na przelaniu waluty na rachunek kantoru, wymiany jej i wykonaniu przelewu „powrotnego”. Kantory internetowe mają lepszy kurs wymiany niż banki i kantory stacjonarne.

Jak znaleźć wiarygodny kantor internetowy? Gdzie można zapoznać się z opiniami klientów na jego temat? Takie informacje udostępnia np. Porównywarka Kantorów.

Czy można negocjować ceny natychmiastowej wymiany walut?

Sprawa wygląda tak jak w dowcipie.

Lew zebrał zwierzęta, zrobił listę i ogłosił, że codziennie wieczorem wszystkie muszą przyjść na polanę. Lew jedno wyczyta i zje. Pierwszego wieczoru stracił życie struś. Drugiego wieczora lew skonsumował zebrę. Trzeciego wieczora zając przed rozpoczęciem ceremonii powiedział:

 

 • Mogę o coś zapytać?
 • Proszę – rzekł lew.
 • Czy możesz mnie skreślić z listy?
 • Tak! Odpowiedział lew i usunął szaraka z menu.

 

Pytać warto. Warto też pamiętać o tym, że limitem do rozmów indywidualnych może być np. minimalna kwota wymiany 50 000 EUR lub równowartość w innej walucie. Czasami po zawarciu umowy negocjowanej nie można się z niej wycofać. Gdy transakcja nie jest rozliczana w dniu zawarcia, wymagane jest zabezpieczenie w formie depozytu. Takie warunki stosuje np. jeden z polskich banków.

Transakcje odroczonej wymiany walut

Wraz z wydłużeniem czasu obowiązywania umowy rośnie prawdopodobieństwo, że kurs waluty zmieni się. Wiedząc o tym można postąpić dwojako:

 • wziąć na siebie ryzyko (i zgarnąć wszystkie profity, gdy zmiana będzie dla nas korzystna),
 • skorzystać z zabezpieczeń (mając świadomość, że poczucie bezpieczeństwa kosztuje).

Zanim wykupimy ochronę warto zdać sobie sprawę z trzech faktów.

Fakt 1.

W naturze człowieka potrzeba bezpieczeństwa jest postawiona na bardzo wysokim, drugim miejscu, zaraz po potrzebach fizjologicznych (wg. piramidy Maslowa). To atawizm, który pozwolił naszemu gatunkowi przetrwać i nie zostać pożartym. Obecnie tygrysy można spotkać najczęściej w ZOO. Zmiany zaszły tak szybko, że ewolucja za nim nie nadążyła. Magiczne, irracjonalne niekiedy, znaczenie słowa „bezpieczeństwo” znają doradcy finansowi, specjaliści od reklamy i dobrze wiedzą kiedy go użyć.

Fakt 2.

Na rynku jest ustalona suma pieniędzy (o ile nie włączy się w układ jakiś rząd dodrukowując banknoty). Jeżeli ktoś zyskuje, ktoś inny traci. Suma obu kwot pozostaje niezmienna. Gdy płacisz za opcję, to bank skalkulował jej warunki kierując się nie miłością do ciebie, ale żeby zarobić. W skali makro, w dłuższym okresie zawsze zarobi. Czy warto dla doraźnych korzyści zabezpieczenia jednej transakcji poświęcać większe zyski? Czy możesz „myśleć jak bank”?

Fakt 3.

Titatnica ubezpieczało w sumie około 100 firm. Zadaniem brokera było odpowiednie skonstruowanie umowy chroniącej interesy armatora i firm asekuracyjnych. Po gigantycznej katastrofie ubezpieczenia zostały wypłacone. Do chwili obecnej z towarzystw uczestniczących w obsłudze umowy działają trzy. Zdobycie umiejętności szacowania ryzyka wymaga wieloletnich studiów i przekracza ramy niniejszego artykułu. Poświęcając czas na kalkulacje apriori możesz zabezpieczyć się nawet przed katastrofą o której mówić się będzie przez kolejne sto lat. Niezależnie od tego, którą stroną transakcji jesteś.

Rodzaje zabezpieczeń

Przed zmianą kursu walutowego można zabezpieczyć się na trzy sposoby:

 • wykupując opcję walutową – (ang. fx option, currency option) daje ona prawo (nie obowiązek) jednej ze stron zawierającej umowę, do kupna lub sprzedaży waluty po określonym kursie i w określonym czasie. Druga strona dostaje premię opcyjną,
 • zawierając kontrakt terminowy – (ang. futures contract) precyzuje on kiedy i po jakim kursie zostanie zrealizowana transakcja. Kontrakty terminowe są więc zawarciem jednoczesnej transakcji kupna i sprzedaży odpowiednich opcji,
 • realizując swap walutowy – (ang. currency swap) czyli umowę zakupu waluty w określonym dniu, po ustalonym kursie, a następnie odsprzedaży nabytej kwoty waluty w określonym dniu, po ustalonym kursie.

Praktyczny przewodnik po rodzajach transakcji walutowych

Jeśli stroną w transakcji walutowej dla firmy będzie bank, wówczas zetkniemy się z terminami specjalistycznymi. Odpowiedź na to, które z rozwiązań, przy przyjęciu konkretnych założeń, jest najkorzystniejsze da program analityczny.

Znajomość terminów pozwoli na:

 • zawężenie obszarów poszukiwań,
 • zweryfikowanie poprawności rzędów wielkości uzyskanych wyników.

Transakcja FORWARD

Celem transakcji jest zabezpieczenie kursu kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości. Synonimy to Terminowa Transakcja Walutowa, TTW.

W umowie pomiędzy przedsiębiorcą, a bankiem ustalane są:

 • data realizacji,
 • kwota waluty
 • kurs zabezpieczenia.
Co daje transakcja FORWARD?

Powoduje ona, że niezależnie do kursu walutowego w dniu wymiany przedsiębiorca wymieni walutę kursie zabezpieczenia.

Kurs zabezpieczenia wyliczany jest na podstawie:

 • aktualnego kursu waluty,
 • poziomu oprocentowania walut,
 • daty realizacji transakcji.

Transakcja FORWARD pozwala przedsiębiorcy zabezpieczyć się przed stratą, która może powstać w wyniku niekorzystnych zmian kursów walutowych. Tym samym rezygnuje on z zysku, wynikającego z korzystnych zmian kursów walutowych.

Przedsiębiorca nie ponosi żadnych bezpośrednich kosztów w związku z ustaleniem zabezpieczeniem. Czasami wymagane jest pozostawienie na rachunku niewielkiego depozytu.

O czym warto pamiętać?

Warunki transakcji nie mogą ulec zmianie do momentu rozliczenia transakcji.

Istnieje możliwość wcześniejszego zamknięcia transakcji, gdy firma uzyska środki przed wygaśnięciem kontraktu.

Niekiedy wymagana jest minimalna kwota transakcji.

Czas trwania umowy standardowo wynosi od od 1 dnia do 1 roku.

Transakcja FX SWAP

Koszt transakcji FX SWAP to koszt pozyskania waluty na dany  termin. U podstaw kalkulacji transakcji leży złota zasada, że waluta mająca wyższe oprocentowanie (np. PLN) będzie warta w przyszłości mniej niż w chwili obecnej (waluta z dyskontem), zaś mająca oprocentowanie niższe (np. EUR) będzie w przyszłości warta więcej teraz (waluta z premią).

Jak realizowana jest transakcja FX SWAP?

Zawierana jest umowa, w której kursy obowiązujące w transakcji ustalane są na podstawie:

 • bieżących kursów,
 • stopy procentowej obu walut,
 • terminu zapadalności umowy.

W następnej kolejności dochodzi do natychmiastowego kupna lub sprzedaży waluty po kursie bieżącym. W dniu zakończenia umowy realizowana jest transakcja w drugą stronę czyli sprzedaż lub kupno waluty po kursie terminowym. Jest on wyliczany na podstawie kursu bieżącego oraz punktów swap. Punkty swap służą do określenia różnicy w oprocentowaniu obu walut wymienialnych.

Jakie zastosowanie ma transakcja FX SWAP?

Transakcja FX SWAP służy do zapewnienia płynności finansowej firmie, która ma środki w innej walucie niż zobowiązania. Gdy ma nadwyżki w walucie obcej, a potrzebuje i finansowania w PLN zamiast korzystać z kredytów obrotowych,  może zawrzeć transakcję FX SWAP.

Innym zastosowaniem jest ograniczenie ryzyka importerów. Gdy firma sprowadza towary z krajów strefy EUR, a sprzedaje je w Polsce otrzymuje należności w PLN. Za towary zapłacić musi w EUR. Niekorzystne dla przedsiębiorstwa zmiany kursowe występujące, pomiędzy datą zawarcia umowy, a terminem płatności mogą doprowadzić do nieopłacalności transakcji. Jeżeli zarobek jest na tyle duży, że można go nieco uszczuplić, aby jednak zagwarantować go sobie, opłacalna jest transakcja FX SWAP.

Transakcje swapowe wykorzystywane są także przez firmy, które mogą pozyskać np. korzystne finansowanie w jednej walucie, ale do bieżącej obsługi działalności potrzebują innej waluty. Swap umożliwia zamianę waluty zaciągniętego kredytu.

Kiedy transakcja FX SWAP będzie dla klienta niekorzystna?

Umowa zobowiązuje klienta do kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości po kursie ustalonym już podczas zawierania transakcji. W dniu rozliczenia kurs rynkowy może być korzystniejszy niż kurs wymiany zapisany w umowie.

Ryzyko kursowe niesie z sobą zarówno możliwość straty jak i zarobku. Zawierając transakcję FX SWAP firma zabezpiecza się przed pierwszym, ale rezygnuje z drugiego.

Jakie warunki zapisane są umowie FX SWAP?

Najczęściej spotykanymi, a istotnymi dla obu stron warunkami są:

 • po podpisaniu umowy nie jest możliwe wycofanie się żadnej ze stron, ani też zmiana warunków umowy,
 • transakcja FX SWAP nie może być zawierana w celach spekulacyjnych,
 • zablokowanie na rachunku firmy depozytu zabezpieczającego,
 • minimalna kwota transakcji.
 • czas trwania umowy od od 1 dnia do 1 roku.

Opcje walutowe

Opcje walutowe są umowami niesymetrycznymi. Jedna strona umowy na jej mocy nabywa prawa do sprzedaży lub zakupu waluty obcej, a na drugiej spoczywa obowiązek jej kupna lub sprzedaży. Aby umowa był umową (a nie wymuszaniem) rekompensatą dla strony zobowiązanej jest premia.

Kiedy opcja będzie dla klienta niekorzystna – studium przypadku

Zamiast rozważać warianty teoretyczne sięgnijmy pamięcią do niedalekiej przeszłości. Przypadek ten zaszedł w Polsce w roku 2008. Wcześniej tj. od 1 maja 2004 r. do 31 lipca 2008 r. utrzymywał się stały spadek wartości PLN, w stosunku do EUR. Dość powiedzieć, że w tym okresie zmienił się on z niemal 5 PLN do około 3,2 PLN. Od stycznia do połowy września 2008 r. kurs PLN umocnił się względem EUR o 6,6%! Przedsiębiorcy, którzy z nawyku wykupywali opcje (bo złotówka stale spada) mieli osłabioną czujność. Nie wzięli pod uwagę, że:

 • do Polski będą napływać środki z UE (za zatem trzeba będzie wymienić EUR na PLN),
 • wskaźniki  ekonomiczne Polski będą lepsze niż wielu krajów UE co spowoduje dalszy napływ waluty i jeszcze wzmocni popyt na złotówkę.

Wiele firm poniosło straty. Gwoli sprawiedliwości przyznać trzeba, że były to straty przypadające na krótki okres, a przez czas długi do umów dopłacały banki. Takie są reguły gry. Nie spowodowały one likwidacji opcji, których na rynku jest cała mnogość.

Opcja walutowa Call

Opcja Call:

 • daje prawo do zakupu waluty w przyszłości po określonym kursie zabezpieczenia, zatem pozwala na kupno waluty po kursie rynkowym, gdy ten okaże się korzystniejszy (dla wykupującego opcję) w dacie wygaśnięcia opcji,
 • dniu zawarcia transakcji, co jak się okazało w roku 2008 było w Polsce działaniem przynoszącym straty, nabywca opcji płaci wystawcy premię opcyjną.

Zatem bez wykupionej opcji przedsiębiorca zdany jest na kurs rynkowy. Kupując opcję rezerwuje sobie wyjście awaryjne przez ustalenie maksymalnego kursu zakupu waluty

Opcja jest umową. Można ją sprzedać na wolnym rynku.

Jak do tej pory – same plusy. Czemu więc w 2008 roku przedsiębiorcy polscy prosili o interwencję premiera? Po zawarciu umowy nie jest możliwe wycofanie się z niej jak również zmiana warunków. Nawet w przypadku nieskorzystania z wykupionej opcji, kwota premii nie jest stronie zabezpieczanej zwracana.

Zawarcie umowy opcji call wymaga spełnienia kilku warunków, z których najczęstsze to: bycie przedsiębiorcą, minimalna kwota transakcji, długość terminu obowiązywania od 1 dnia do 1 roku.

Opcja walutowa Put

Opcja Put różni się od opcji Call tym, że klientowi prawo do sprzedaży waluty w przyszłości po kursie zabezpieczenia.

Przedsiębiorca zyskuje to, że w dniu może sprzedać walutę po kursie, który będzie korzystniejszy dla niego: rynkowym lub gwarantowanym .

Ryzyko jakie ponosi klient to konieczność zapłaty premii opcyjnej niezależnie od tego czy skorzystał z opcji czy nie. Jest to więc rodzaj polisy ubezpieczeniowej. Rolę likwidatora szkody powstałej po niekorzystnej zmianie kursu waluowego jest bank.

Opcje barierowe

Opcje Call i Put noszą nazwę standardowych (waniliowych). Nie wyczerpują one całego bogactwa możliwości. Spotykane opcje barierowe, które wchodzą w życie lub obowiązywać przestają po zajściu opisanej w umowie sytuacji na rynku walutowym. Opcje barierowe zostały zebrane w tabeli.:

Nazwa opcji Realizacja opcji
z górną barierą aktywującą (Knock-Up & In) nabywca opcji uzyskuje prawo do realizacji umowy jeśli w zadanym okresie kurs rynkowy będzie równy lub wyższy od wartości progowej. W przeciwnym razie nabywca opcji nie uzyskuje prawa do jej realizacji,
z dolną barierą aktywującą (Knock-Down & In) przedsiębiorca uzyskuje prawo do realizacji umowy jeśli w zadanym okresie kurs rynkowy waluty będzie równy lub niższy od wartości progowej. W przeciwnym razie nabywca opcji nie uzyskuje prawa do jej realizacji,
opcja z górną barierą wygaszającą (Knock-Up & Out) nabywca będzie miał prawo realizacji umowy, gdy w zadanym okresie kurs będzie niższy od ustalonej wartości.  Opcja przestaje obowiązywać gdy górna bariera zostanie uderzona,
opcja z dolną barierą wygaszającą (Knock-Down & Out) klient uzyska prawo skorzystania z opcji, jeżeli w zadanym okresie kurs przekroczy wartość ustaloną.  Opcja przestaje obowiązywać gdy górna bariera zostanie uderzona,
opcja z górną i dolną barierą aktywującą (Double Knock-In) firma może skorzystać z opcji gdy w zadanym okresie dolna albo górna bariera zostanie uderzona,
opcja z górną i dolną barierą wygaszającą (Double Knock-Out) umowa traci ważność, jeśli dolna albo górna bariera zostanie uderzona. Prawo do realizacji zostanie zachowane, jeśli w całym okresie obowiązywania umowy kurs będzie wyższy od poziomu dolnej bariery i niższy od poziomu górnej bariery. Jeśli w dowolnym momencie okresu obserwacji bariery kurs rynkowy będzie równy lub niższy od poziomu dolnej bariery albo równy lub wyższy od poziomu górnej bariery, opcja wygaśnie bez prawa do jej wykonania.
Jak to zapamiętać?

Jeżeli opcja z barierą Knock-In lub Double Knock-In została aktywowana to na dobrą sprawę staje opcją standardową.W przeciwnym wypadku umowa wygasa. Nie ma umowy, więc nie podlega realizacji.

Wygaszona opcja z barierą Knock-Out lub Double Knock-Out nie podlega realizacji.  Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nie zajdzie „zdarzenie wygaszające” – podlega realizacji tak jak opcja waniliowa.

Jakie są wady i zalety opcji barierowych?

Opcje barierowe umożliwiają:

 • budowanie strategii zabezpieczeń dostosowanych do scenariuszy rynkowych,
 • obniżenie kosztów, gdyż są tańsze od opcji standardowych.

Może się jednak okazać, że w przypadku opcji z barierą :

 • dezaktywującą klient może utracić prawa wynikające z opcji,
 • aktywującą klient może nie nabyć praw wynikających z opcji.

Opcje barierowe zalecane są przedsiębiorcom, którzy już wiedzą jak korzystać z opcji standardowych.

Azjatyckie opcje walutowe Call/Put

W dniu realizacji opcji przedsiębiorca otrzymuje kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy kursem realizacji, a średnią z kursów referencyjnych liczoną według ustalonych w transakcji zasad.

Opcja Put działa w ten sposób, że gdy kurs średni będzie:

 • niższy od kursu realizacji opcji, to przedsiębiorca otrzyma kwotę równą tej różnicy pomnożonej przez nominał opcji,
 • wyższy od kursu realizacji opcji to opcja wygaśnie.

Opcja Call działa w ten sposób, że gdy kurs średni będzie:

 • wyższy od kursu realizacji opcji, firma otrzyma kwotę będącą iloczynem różnicy kursów i nominału opcji,
 • niższy od kursu realizacji opcji, wówczas opcja wygaśnie
Jakie są wady i zalety azjatyckich opcji walutowych?

Azjatyckie opcje walutowe umożliwiają:

 • uzyskanie niższych kosztów zabezpieczenia średniego kursu wymiany serii przepływów walutowych niż w przypadku opcji standardowych,
 • bazowanie minimalizacji ryzyka kursowego na średniej,
 • obejmowanie wielu przepływów w zadanym okresie.

W dniu zawarcia opcji przedsiębiorca płaci bankowi premię opcyjną. Jest to, tak jak w innych przypadkach, opłata za gotowość przyjścia firmie z pomocą. Dlatego nawet, gdy opcja nie zostanie wykorzystana – opłata nie jest zwracana. Usługą jest już sama gotowość, z której dopiero wyniknąć może działanie.

Opcje binarne

Opcja binarna daje nabywcy opcji prawo do otrzymania ustalonej kwoty wypłaty. O nabyciu prawa do wypłaty decyduje zachowanie się kursu walutowego w stosunku do bariery. W zależności od warunku aktywacji lub dezaktywacji opcji rozróżniamy:

Nazwa opcji Realizacja opcji
One Touch Up kurs waluty będącej przedmiotem opcji musi dotknąć górnej bariery, aby nastąpiła wypłata,
One Touch Down kurs musi dotknąć dolnej bariery, aby nastąpiła wypłata,
No Touch Up kurs waluty nie może dotknąć górnej bariery, aby nastąpiła wypłata,
No Touch Down kurs nie może dotknąć dolnej bariery, aby nastąpiła wypłata,
Double One Touch kurs musi dotknąć przynajmniej jednej bariery, aby nastąpiła wypłata,
Double No Touch kurs nie może dotknąć żadnej bariery, aby nastąpiła wypłata

Co się stanie jeśli warunek z niezbędny do realizacji opcji nie zostanie spełniony? Opcja wygasa, a nabywca opcji nie otrzymuje wypłaty.

Każda z umów musi mieć sprecyzowane warunki. Inne wyniki można uzyskać w zależności od czasu obserwacji bariery.

Bariera Czas obserwacji
bariera amerykańska rozpoczyna  wraz z zawarciem transakcji, a kończy w momencie wygaśnięcia umowy. Bariera jest monitorowana w całym okresie trwania transakcji,
window barrier rozpoczyna się o godzinie ogłaszania fxingu danej waluty w pierwszym dniu okresu obserwacji bariery i kończyć o godzinie ogłaszania fxingu w ostatnim dniu okresu obserwacji bariery,
bariera europejska następuje jedynie w momencie wygaśnięcia opcji
Jakie korzyści dają opcje binarne?

Opcje binarne mogą być wykorzystywane do budowania strategii zmieniających profil zabezpieczenia w zależności od spełnienia się konkretnego scenariusza rynkowego

Co mogą spowodować opcje binarne?

W dniu zawarcia transakcji klient płaci bankowi premię opcyjną. W przypadku niewykorzystania praw z tytułu posiadanej opcji kwota premii nie jest Klientowi zwracana.

Sprzedawcy marzeń, czyli próba podsumowania

Banki, firmy, kasyna ubezpieczeniowe są profesjonalistami. Czy zdarzyło się, aby któraś z tych firm zarządzana zgodnie ze sztuką upadła? Po to płacą sowite wynagrodzenia analitykom, którzy opracowują założenia projektu apriori, aby nie wyjść na rynek z czymś co przyniesie w dłuższym okresie stratę firmie. Są to maszyny do robienia pieniędzy dla zarządu i akcjonariuszy.

Po drugiej stronie stołu jest przedsiębiorca. Gdy ma wsparcie równie dobrego analityka i jest tak samo niepodatny na emocje jak pracownik banku – może wygrać. W przeciwnym razie…

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe może mieć wpływ na firmę w dwóch postaciach jako:

 • ryzyko walutowe transakcyjne – może zmienić opłacalność transakcji zawieranych w walucie obcej,
 • ryzyko walutowe księgowe – może się objawić w formie zmiany zmiany wyceny aktywów i pasywów w walucie obcej.

Ryzyko walutowe i Ty

Czy ryzyko walutowe jest pojęciem teoretycznym, dotyczącym tylko firm handlujących na skalę międzynarodową? Nie! Dotyczy każdego obywatela. Problem mają „frankowicze”, którzy zaciągnęli kredyt, gdy kurs CHF był stabilny. Gdy został uwolniony okazało się, że tak tanio już nie jest. Dlaczego banki proponowały kredyty w CHF? Bo mają wsparcie profesjonalistów, a oni wiedzą, że im dłuższy jest czas między datą zaciągnięcia kredytu w walucie obcej, a datą jego spłaty, tym większe jest ryzyko kursowe (czytaj większa szansa, że niski kurs zmieni się na korzystniejszy dla banku). Skąd to wiedział profesjonalista? Prawdopodobnie był na wykładzie, na którym powiedziano mu, że nie ma nic stałego (patrz: ustanowiony w 1880 roku system waluty złotej, który upadł po niemal 90 latach, czy wprowadzona 1989 roku, a więc po ponad czterdziestu latach, powszechna wymienialność PLN na waluty).

Cudowne słowo „najtaniej”

Wybacz czytelniku, jeśli przy lekturze tego tekstu poczułeś się nieswojo. Ma on nie chwalić ciebie, a dostarczyć ci wiedzy, której dopiero zastosowanie sprawi, że poczujesz się lepiej.

Jak doradcy instytucji finansowych przekonują klientów, do tego, aby sami wybrali opcję najkorzystniejszą na banku? Używają słów „najtaniej”, „najniższa rata” lub „wygodne”. To statystycznie najlepiej działa!

Przykład 1.

Klient widzi ratę w CHF wyliczoną po stabilizowanym przez rząd kursie – i myśli, ale okazja! Bank traktuje to jako inwestycję długoterminową.

Przykład 2.

Zadłużony po uszy człowiek godzi się na kredyt konsolidacyjny bo rata miesięczna jednego kredytu będzie niższa niż kilku? Pewnie decyzja nie będzie tak oczywista, gdyby doradca pokazał mu ile w sumie zapłaci spłacając krótko kilka kredytów, a znacznie dłużej jeden.

Jaki z tego morał? Załatwiając sprawy finansowe zostaw emocje na boku. Weź kalkulator i nie zawahaj się go użyć.

Jaki miecz, taka tarcza

Decyzja przy wyborze rodzaju zabezpieczenia wymaga uzyskania odpowiedzi na wiele pytań.

Na ile poniżej kursu terminowego wymiana waluty jest akceptowalna?

Czy koszt kupna opcji jest niższy, niż zredukowana przez nią możliwość straty?

Ile przepływów walutowych i w jakim czasie będzie realizowanych?

Żeby być dla banku partnerem do rozmów, a umowa mogła przynieść korzyści obu stronom należy dokonać szczegółowej analizy ryzyka walutowego.

Im więcej czynników, tym rozwiązania stają się mniej oczywiste, a wymagają zaangażowania wysoce wykwalifikowanych pracowników mających dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych.

follow us in feedly
 • Super wpis. Dobrze wiem, jak wiele traci się na przewalutowaniu i szczególnie dla firm trzeba mądrze podejśc do tematu.