Newsletter

Cinkciarz.pl żąda od serwisu Kurencja przeprosin oraz wpłaty 100.000,00 zł

W międzyczasie próbowaliśmy dwukrotnie skontaktować się z prezesem zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. w celu wyjaśnienia nieporozumienia, ale bezskutecznie. Dlatego też pismo od pełnomocnika Cinkciarz.pl sp. z o.o. oraz naszą odpowiedź na nie zamieszczamy poniżej.

 

Pismo od pełnomocnika Cinkciarz.pl sp. z o.o

„Szanowny Panie,

Działając w imieniu Cinkciarz.pl Sp. z o.o. (dalej Cinkciarz.pl), z powołaniem na załączone pełnomocnictwo, w związku z opracowanym przez prowadzony przez Pana portal internetowy kurencja.com rankingiem kantorów i platform internetowych (dalej: Ranking), o którym informacje zamieszczono na stronie internetowej: http://www.kurencja.com/Najnowszy-ranking-Kantory-i-Platformy-internetowe,18372,nowosci.html, niniejszym wzywam Pana do niezwłocznego, nie później niż w terminie do dnia 16 grudnia 2013 r.:

  1. usunięcia danych Cinkciarz.pl z Rankingu;
  2. zamieszczenia bezterminowo na portalu kurencja.com, na ww. stronie internetowej, oświadczenia o następującej treści:

Kurencja.com przeprasza Cinkciarz.pl sp.z o.o. za naruszenie jej dóbr osobistych poprzez zamieszczenie nieprawdziwych danych w rankingu kantorów i platform internetowych z dnia 29 listopada 2013 r.;

przy czym tekst ten powinien być napisany czarną czcionką Arial, w rozmiarze co najmniej 10 na białym tle;

  1. dokonania wpłaty kwoty 100.000,00 zł na cel społeczny:

a) Fundację Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA, szczegółowe dane do przelewu znajdują się na stronie www.ratujkonie.pl lub

b) Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy (na rachunek bankowy 58 1240 1112 1111 0010 0944 9739; w tytule przelewu należy wskazać: darowizna na cele statutowe)

oraz przesłania potwierdzenia wykonanego przez Pana przelewu, a także poinformowania o podjętych przez Pana działaniach.

Przede wszystkim należy wskazać, że zamieszczone w Rankingu dane dotyczące Cinkciarz.pl w zakresie liczby klientów i wysokości miesięcznych obrotów są nieprawdziwe i naruszają tym samym dobra osobiste mojego Mandanta. Informacje te nie były udostępniane przez Cinkciarz.pl na potrzeby przygotowania Rankingu. Ponadto, liczba klientów stanowi tajemnicę handlową, wobec czego nie mogła zostać ujawniona osobom trzecim.

Jednocześnie wskazuję, że w przypadku niezastosowania się przez Pana do ww. wezwania we wskazanym terminie, Cinkciarz.pl podejmie działania zmierzające do dochodzenia ochrony swych praw na drodze sądowej.”

Załącznikami do pisma są:

  1. pełnomocnictwo dla p. mecenas działającej w imieniu Cinkciarz.pl sp. z o.o., której podpis widnieje pod pismem,
  2. wydruk Rankingu kantorów i platform internetowych z dnia 29 listopada 2013 r.

     

Odpowiedź serwisu Kurencja.com

 

Szanowny Pan Marcin Pióro,

Prezes Zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o.

 

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z otrzymanym w dniu 13 grudnia 2013 r., na adres info@kurencja.com skanem pisma od Państwa, stwierdzam, że nie zastosujemy się do Państwa wezwania.

Państwa zarzuty są zupełnie bezpodstawne. Nie ulegamy również z zasady tego typu (delikatnie mówiąc) „naciskom”. Potraktujemy je tym razem z wyrozumiałością, jako zupełne nieporozumienie i Państwa nieprzemyślane działanie, w przeciwnym razie musielibyśmy złożyć zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem wymuszenia.

Na przyszłość radzę spojrzeć na sprawy z dystansem i zadać sobie pytanie, czy aby nie działa Pan na szkodę spółki, której jest Pan prezesem.

 

Szanowny Panie Prezesie,

proszę odebrać naszą odpowiedź jako wyraz naszej pełnej dobrej woli w wyjaśnieniu tego incydentu i szczerej chęci ułożenia poprawnych relacji.

Ranking jaki przygotowaliśmy dla Gazety Finansowej, który został opublikowany w dniu 29 listopada 2013 r., został przygotowany przez nas rzetelnie, w oparciu o dostępne dane. Zwróciliśmy się także o dane do wszystkich objętych nim operatorów, z których wielu odpowiedziało przesyłając informacje ich dotyczące.

Zwróciliśmy się także do Państwa. Danych zwrotnych nie otrzymaliśmy, co rzecz jasne nie stanowi zarzutu – oczywiście była to tylko i wyłącznie Państwa wola.

Dane przedstawione w Rankingu, dotyczące liczby klientów i miesięcznych obrotów, jak to jest wyraźnie zaznaczone, zostałyokreślane na podstawie informacji operatorów i szacunków porównywarki Kurencja.com”. Wydaje nam się, że być może umknęło to Państwa uwadze, bądź też (czego nie podejrzewamy) nie rozumieją Państwo znaczenia słowa szacunek (dla jasności jednak definicja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Szacowanie: Szacowanie (także: szacunek, wycena)przybliżone określanie wartości jakiejś wielkości przy posiadaniu niepełnych danych, występowania zakłóceń lub stosowaniu uproszczonego modelu opisującego parametry, cechy lub charakter tej wielkości (lub zjawiska wpływające na jej zachowanie).

Jak Państwo możecie się spodziewać, metodologia sporządzania wielu rankingów opiera się właśnie na szacowaniu.

W przyszłości zachęcamy do przesyłania danych potrzebnych do sporządzania naszych rankingów aby były one jak najbardziej precyzyjne i pełne. Rankingi te są cenione przez naszych Użytkowników, dlatego też będziemy je publikować bez względu na Państwa zdanie (które skądinąd cenimy).

Nasz serwis jest porównywarką kantorów w rzeczywistym znaczeniu tego słowa – porównujemy podmioty według kryteriów istotnych dla Użytkowników, bez względu na to, kto się pojawia wyżej lub niżej w zestawieniu, kto z nami współpracuje, kto wykupuje powierzchnię reklamową na naszych stronach itd.

Wierzymy, że dostarczanie rzeczywistej wartości dla Użytkowników jest też Państwa misją. Dlatego też proszę potraktować jako życzliwą radę od nas, aby zamiast skupiać się na walce ze społecznością internetową więcej energii poświęcili Państwo na poprawę oferty.

Tak aby np. slogan na Państwa banerach „Najlepsze kursy 26 walut” miał potwierdzenie w rzeczywistości (swoją drogą to zastanawiające, że oszacowanie w naszym Rankingu tak bardzo Państwa wzburzyło, a tolerujecie nieprawdziwy przekaz we własnych reklamach…). Moglibyśmy do tego dodać kolejne propozycje ulepszeń (np. rzetelne rozliczenia z afiliowanymi kontrahentami bo wydaje się, że po pół roku starań nie udało się Państwu zapewnić właściwego działania systemu), ale chcemy zakończyć milszym akcentem.

Dlatego też na koniec, korzystając z okazji chciałbym złożyć na Pana ręce szczere, najlepsze życzenia Wesołych Świąt oraz Pełnego Sukcesów Nowego 2014 roku dla całego zespołu Cinkciarz.

 

Z wyrazami, nomen omen -:), szacunku,

 

Marcin Borek

Szef porównywarki Kurencja.com

follow us in feedly