Newsletter

Litwie

Co warto zobaczyć na Litwie i stamtąd przywieźć

Litwa to kraj, który wabi polskich turystów między innymi ze względu na niewielką odległość, przynależność do Unii Europejskiej oraz liczne historyczne związki z naszą ojczyzną. Pewne znaczenie ma również mała powierzchnia Litwy, która pozwala na zwiedzenie wspomnianego kraju w krótkim czasie. Oczywistym celem podróży na Litwę wydaje się Wilno, czyli stołeczne miasto, w którym nadal widocznych jest wiele śladów polskości. Oprócz Wilna na uwagę zasługuje wiele innych ciekawych miejsc rozsianych po całej Litwie. Postanowiliśmy je przybliżyć w ramach kolejnego przewodnika Kurencja.com. Nasze opracowanie oprócz opisu głównych atrakcji Litwy, zawiera również ogólną charakterystykę tego ciekawego kraju oraz przydatne informacje dotyczące najważniejszych przepisów, poruszania się przy pomocy samochodu oraz płatności. Turystyczny opis Litwy warto rozpocząć od przypomnienia podstawowej wiedzy na temat północno – wschodniego sąsiada Polski.

Ogólne informacje o Litwie

Litwa to kraj zaliczany zwykle do regionu Europy Środkowej. Warto wiedzieć, że na jego terenie znajduje się geometryczny środek Starego Kontynentu. Pod względem kulturowym i politycznym, Litwa zalicza się do państw bałtyckich. Litwa jest znacznie większa ludnościowo od pozostałych krajów bałtyckich (Łotwy oraz Estonii) i odróżnia się tradycją katolicką. Z punktu widzenia Polaków, problemem w kontaktach z Litwinami, na pewno jest bariera językowa. Wydaje się ona znacznie większa niż w przypadku słowiańskich sąsiadów (np. Słowaków i Ukraińców). Litwini mówią językiem, który należy do grupy języków bałtyckich (podobnie jak łotewski), a nie języków słowiańskich. To tłumaczy bardzo duże różnice językowe.

Tani i szybki przelew na Litwę

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na Litwie używany jest znany nam alfabet łaciński, ale bariera językowa pozostaje bardzo duża. Wynika to z faktu, że język litewski należy do zupełnie innej grupy niż polski.    

Pod względem powierzchni, Litwa jest największym krajem bałtyckim, ale nie można jej porównywać z Polską. Republika Litewska jest około pięć razy mniejsza od Polski. Atutem tego kraju pozostaje dostęp do morza (na odcinku 90 km), ułatwiający między innymi rozwój handlu oraz usług związanych z transportem towarów do wschodniej Europy. Warto wspomnieć, że Litwa to kraj nizinny, który cechuje się średnią wysokością wynoszącą zaledwie 99 metrów nad poziomem morza i dużą liczbą jezior (ok. 6000) posiadających zwykle charakter polodowcowy.

Polak wyjeżdzający na Litwę, z pewnością nie przeżyje szoku termicznego, bo tamtejszy klimat okazuje się bardzo zbliżony do polskiego. Blisko morza zima jest oczywiście łagodniejsza, a w miarę posuwania się na wschód, klimat nabiera wyraźniejszych cech kontynentalnych. Ze względu na częste kolizje kontynentalnych oraz morskich mas powietrza, litewska pogoda cechuje się silnymi wiatrami oraz gwałtownymi zmianami. Warto wziąć pod uwagę te cechy klimatyczne podczas przygotowywania się do wyjazdu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na Litwie nie znajdziemy gór. Najwyższy punkt geograficzny tego kraju Aukštojo kalnas (Wysoka Góra), osiąga zaledwie 294 metry nad poziomem morza i nie jest górą w geograficznym znaczeniu tego słowa.  

Jak nietrudno się domyślić, Litwa nie jest państwem z dużą liczbą mieszkańców. Wedle oficjalnych statystyk, ten bałtycki kraj zamieszkuje około 2,8 miliona osób. Rzeczywista liczba mieszkańców może być niższa, bo Litwini jeszcze częściej niż Polacy wyjeżdżają do pracy w Europie Zachodniej. Warto wiedzieć, że Litwa już od dawna doświadcza poważnych kłopotów demograficznych. Na początku lat 90 – tych, wspomniany kraj liczył jeszcze 3,7 mln mieszkańców.

Tani i szybki przelew na Litwę

Litwa jest państwem dość jednolitym kulturowo, w którym oprócz etnicznych Litwinów (84% populacji) większe grupy tworzą Polacy (7%) oraz Rosjanie (6%). Największe skupiska naszych rodaków znajdziemy na południowo – wschodnim skrawku Litwy. W granicach rejonu solecznickiego, Polacy stanowią około trzy czwarte ludności. Ponad pięćdziesięcioprocentowym udziałem Polaków, cechuje się również rejon wileński.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Po polsku najłatwiej porozumiemy się w rejonie solecznickim oraz wileńskim. W samym Wilnie, co szósta osoba zadeklarowała się jako Polak podczas spisu powszechnego.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego, Litwa podobnie jak dwa pozostałe kraje bałtyckie, stała się państwem demokratycznym o wyraźnie prozachodniej orientacji politycznej. W litewskim systemie politycznym, najważniejszą rolę odgrywa jednoizbowy parlament. Opisywany kraj należy do NATO (od 2004 r.), Unii Europejskiej (od 2004 r.), a także do Strefy Euro (od 2015 r.). Przynależność Litwy do każdej z tych organizacji, ma związek z obawami przed potężnym wschodnim sąsiadem. Nawet euro zostało przyjęte pomimo wielu przeszkód natury ekonomicznej, ponieważ duże znaczenie miała również prozachodnia kalkulacja polityczna.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Litwa jest członkiem Strefy Euro, co znacząco ułatwia Polakom płacenie za produkty i usługi w tym kraju (o ile posiadają monety i banknoty euro lub kartę płatniczą rozliczaną w EUR). 

Informacje prawne dla wszystkich turystów

Przynależność Litwy do Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen sprawia, że wjazd do tego kraju jest bardzo łatwy. Polscy obywatele mogą przebywać na terenie Republiki Litewskiej przez 90 dni bez konieczności załatwiania dodatkowych formalności. Taki trzymiesięczny limit pobytu, powinien zadowolić wszystkich turystów. Przed podróżą na Litwę wystarczy przygotować tylko aktualny dowód osobisty lub paszport. Wypełniania deklaracji celnej nie wymaga wwóz i wywóz gotówki o wartości mniejszej niż 10 000 euro. Pozostałe limity dotyczące np. ilości wywożonego alkoholu na własny użytek, w przypadku Litwy również są takie same jak dla innych krajów UE. Warto zwrócić uwagę, że Litwa od niedawna udostępnia system elektronicznej rezerwacji kolejek na granicy. Wspomniany system jest dostępny na stronie internetowej: www.ltsiena.lt. Na razie kierowcy nie są zmuszani do obowiązkowej rezerwacji kolejki przez Internet.

Tani i szybki przelew na Litwę

ZWRÓĆ UWAGĘ: Bez dodatkowych formalności, Polacy mogą wjeżdżać na teren Litwy i przebywać w tym kraju przez okres nieprzekraczający 90 dni. Do wyboru są przejścia na terenie Berżników, Ogrodników i Budziska (to miejscowości po polskiej stronie granicy).

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na Litwie nie występuje wysoki poziom zagrożenia przestępczością. Problem mogą stanowić jedynie kradzieże kieszonkowe przeprowadzane w terenie zatłoczonych miejsc Wilna (np. pod Ostrą Bramą).

Polacy przebywający na terenie Litwy, nie muszą zwracać uwagi na szczególne normy kulturowe. Wbrew temu, co można czasem przeczytać w mediach, Litwini nie są szczególnie źle nastawieni do przybyszów z Polski. Podczas rozmów lepiej jednak nie poruszać drażliwych kwestii takich jak np. status mniejszości polskiej oraz historia Wilna.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Litwa jest krajem bezpiecznym, w którym nie istnieje duże zagrożenie przestępczością. Największe problemy dla turystów są związane z działalnością kieszonkowców.

Polskie służby dyplomatyczne zwracają również uwagę na kwestie związane z ubezpieczeniem turystycznym. Pomimo geograficznej bliskości Litwy, zakup takiej polisy jest zalecany. Polski obywatel posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (bezpłatnie wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia), może korzystać z litewskiej publicznej służby zdrowia na takich samych zasadach jak ubezpieczony Litwin. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że publiczna opieka zdrowotna na Litwie nie jest szczególnie dobra i w międzynarodowych rankingach prezentuje się podobnie jak polska. Kolejnym problemem jest brak refundacji wszystkich usług i zabiegów medycznych (nawet dla osoby z Polski posiadającej Kartę EKUZ). Polski pacjent zapłaci między innymi za leczenie stomatologiczne. Litewski odpowiednik NFZ-u nie refunduje również kosztów transportu chorego Polaka do ojczyzny, które czasem wynoszą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. W związku z powyższym, przed wyjazdem na Litwę warto sobie kupić polisę turystyczną, która zapewni bezpłatny dostęp do znacznie lepszej prywatnej służby zdrowia i refundację kosztów ponoszonych przez posiadacza Karty EKUZ w ramach publicznego systemu opieki medycznej.

Tani i szybki przelew na Litwę

ZWRÓĆ UWAGĘ: Polski turysta posiadający kartę EKUZ, nie może liczyć na pokrycie wszystkich kosztów publicznej opieki medycznej na Litwie. Dodatkowym problemem jest słaby standard litewskiej służby zdrowia (dostępnej w ramach publicznego ubezpieczenia).

Ważne informacje dla kierowców

W ramach naszego przewodnika, warto również przekazać ogólne informacje dla kierowców podróżujących na Litwę. Takie osoby po przekroczeniu polskiej granicy, mogą być mile zaskoczone stanem dróg. Litewskie szlaki komunikacyjne są dobrze utrzymane, a ich jakość na pewno nie odbiega do tego, co znamy w Polsce. Dodatkowym atutem Litwy jest brak winiet dla właścicieli samochodów osobowych i rozwinięta sieć rozmaitych hoteli, stacji benzynowych oraz zajazdów przy drogach. Mnogość takich punktów usługowych dla kierowców wynika z faktu, że Litwa jest popularnym krajem tranzytowym (nie tylko dla Polaków).

ZWRÓC UWAGĘ: Litewskie drogi są dobrej jakości i nie trzeba za nie płacić (w przypadku używania samochodu osobowego). Gorszą nawierzchnię można spotkać tylko na prowincji.

Polscy kierowcy wyruszający na Litwę w sezonie zimowym, powinni pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, od 10 listopada do 1 kwietnia u naszych północno – wschodnich sąsiadów wymagane jest używanie opon zimowych. Po drugie, w okresie 1 listopad – 31 marzec limity prędkości dla samochodów osobowych są obniżone ze 130 km/h do 110 km/h (autostrady) oraz ze 110 km/h do 100 km/h (drogi ekspresowe). Pozostałe limity wynoszące 90 km/h (poza terenem zabudowanym) i 50 km/h (w terenie zabudowanym), nie zależą od pory roku. Przez cały rok obowiązuje również nakaz całodobowego używania świateł.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W zimie obowiązują obniżone limity prędkości na litewskich autostradach i drogach ekspresowych, a samochody bezwzględnie muszą posiadać opony zimowe.

W kontekście litewskich przepisów drogowych, kolejną ważną kwestią jest limit dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi. Wynosi on 0,4 promila z pewnym ważnym zastrzeżeniem. Dla kierowców posiadających prawo jazdy przez okres nieprzekraczający dwóch lat oraz motocyklistów, analogiczny limit jest obniżony do 0,0 promila. Na Litwie kary za jazdę „po kieliszku” oraz inne wykroczenia drogowe są surowe. Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h oraz jazdę po spożyciu alkoholu, grozi nawet utrata prawa jazdy. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi ponad 1,5 promila, to prócz odpowiedzialności karnej grozi również konfiskata samochodu.

Mniej surowe są kary od litewskiej „drogówki” za brak obowiązkowego wyposażenia samochodu. W stosunku do wymagań obowiązujących na terenie Polski, różnice stanowi konieczność posiadania apteczki przez kierowcę samochodu osobowego.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kierowca z wysokim stężeniem alkoholu we krwi (ponad 1,5 promila), na Litwie może zostać ukarany pozbawieniem prawa jazdy przez 3 lata lub konfiskatą samochodu.

Informacje dotyczące płatności  

Wprowadzenie euro na Litwie z pewnością ułatwiło życie licznym Polakom, którzy podróżują do wspomnianego państwa. Dzięki tej zmianie pieniężnej z 2015 roku, można na przykład tanio kupić europejską walutę w e-kantorze i płacić nią na terenie Litwy (przy pomocy gotówki z bankomatu wydającego euro lub karty płatniczej rozliczanej w EUR). Wariant dotyczący bezgotówkowych płatności na pewno jest możliwy do wyboru w Wilnie oraz większych miastach. Na terenie tych ośrodków miejskich, bez problemu znajdziemy bowiem terminale płatnicze w większości sklepów i punktów usługowych. Większe litewskie miasta cechują się również rozbudowaną siecią bankomatów. Przed skorzystaniem z takich urządzeń, warto jednak sprawdzić, czy polski bank nie pobiera dodatkowej opłaty za ich obsługę.

Tani i szybki przelew na Litwę

Jeszcze innym rozwiązaniem jest przywiezienie na Litwę złotówek oraz ich wymiana w jednym z lokalnych kantorów lub banków. W takim przypadku, trzeba jednak zwracać uwagę na kursy, które mogą nie być szczególnie atrakcyjne.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Jeżeli Polak zamierza płacić bezgotówkowo na Litwie, to powinien najpierw otworzyć konto osobiste z kartą debetową rozliczaną w EUR. Dzięki takiemu walutowemu rachunkowi, można uniknąć kosztów związanych z przewalutowaniem środków (tzn. ewentualnej prowizji banku oraz niekorzystnego kursu EUR/PLN).

Zobacz, które kantory internetowe i giełdy społecznościowe najtaniej sprzedają euro >

Co warto zobaczyć na Litwie?

Praktycznie każdy Polak zapytany o największą atrakcję turystyczną Litwy, bez wahania wskaże na Wilno. Trudno się temu dziwić, bo litewska stolica ze względu na dużą liczbę zabytków, przyciąga nie tylko naszych rodaków. W przypadku Polaków, dodatkowe znaczenie ma oczywiście sentyment do miasta, które przed II wojną światową było ostoją polskiej kultury. Obecnie Wilno liczące około 535 000 mieszkańców jest jedynym miastem Litwy, które można określić mianem europejskiej metropolii. Pozostałe wiodące miasta Republiki Litewskiej takie jak na przykład Kowno (288 000 mieszkańców) i Kłajpeda (149 000 mieszkańców), pod względem liczby ludności znacząco ustępują stolicy.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Litwa to kraj wsi oraz małych miasteczek. Tylko sześć litewskich miast, posiada liczbę ludności przekraczającą 50 000.

Pomimo wielkości znacznie ustępującej np. Warszawie, Wilno to miasto, w którym można znaleźć wiele ciekawych zabytków. Polscy turyści na pewno powinni zobaczyć:

Bazylikę archikatedralną św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie – ta ciekawa klasycystyczna świątynia przywodząca na myśl między innymi starożytne greckie budowle, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów miasta. Obecna bazylika powstała w 1801 r. na miejscu wcześniejszych świątyń (gotyckiej, renesansowej oraz barokowej). Bazylika wileńska jest ważna dla świadomości narodowej Polaków, ponieważ znajdują się w niej szczątki polskich monarchów i monarchiń: Aleksandra Jagiellończyka, Elżbiety Habsburżanki, Barbary Radziwiłłówny oraz Władysława IV Wazy. W opisywanej świątyni znajdziemy również nagrobki zasłużonych Polaków z czasów I Rzeczpospolitej oraz zaborów.

Ostrą Bramę – zgodnie ze swoją nazwą, jest to brama miejska, która wraz z kawałkiem przyległego muru stanowi ostatnią pozostałość po dawnych fortyfikacjach. Ta gotycka brama z początków XVI wieku jako jedyna ocalała po dziewiętnastowiecznym zniszczeniu murów Wilna. W 1829 roku po wewnętrznej stronie bramy została wybudowana klasycystyczna kaplica, w której znajduje się otaczany czcią przez katolików obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej. To właśnie ten obraz wspomina Adam Mickiewicz na początku pierwszej księgi Pana Tadeusza.

Tani i szybki przelew na Litwę

Kościół św. Anny – bezsprzecznie jest to jedna z najpiękniejszych gotyckich świątyń w naszej części Europy. Zbudowano ją na przełomie XV oraz XVI wieku w stylu późnego gotyku gdańskiego. Ten bardzo ciekawy styl cechuje się między innymi obecnością elementów architektonicznych, które przypominają płomienie (gotyk płomienisty). Obok wspomnianego kościoła, który zachował pierwotny gotycki wystrój wnętrza, możemy znaleźć pomnik Adama Mickiewicza.

Basztę Giedymina – to kolejny interesujący gotycki zabytek Wilna. Wspomniana wieża stanowi pozostałość po Zamku Górnym, który popadł w ruinę po jego zdobyciu przez Rosjan w 1655 roku. Symbolicznym wydarzeniem było krótkotrwałe wywieszenie na Baszcie Giedymina polskiej flagi (13.07.1944 r.) po tym, jak żołnierze Armii Krajowej przy udziale Armii Czerwonej wypędzili z tego miasta Niemców.

Budynki Uniwersytetu Wileńskiego – na uwagę zasługuje również zespół historycznych budynków należących kiedyś do drugiej najstarszej uczelni wyższej w I Rzeczpospolitej. Mowa o dziedzińcu Piotra Skargi (pierwszego rektora Akademii Wileńskiej), Kościele św. Janów oraz Auli Kolumnowej.

Ratusz w Wilnie – ta klasycystyczna budowla obecnie pełni tylko funkcje reprezentacyjne. Wcześniej budynek ratusza wykorzystywano m.in. jako teatr, w którym podczas zaborów były wystawiane na przykład przedstawienia o charakterze patriotycznym.

Cmentarz Na Rossie – wspomniany cmentarz to jedna z polskich nekropolii narodowych. Na cmentarzu położonym w wileńskiej dzielnicy Rossa, spoczywają między innymi takie osoby jak Maria Piłsudska (żona Józefa Piłsudskiego), Joachim Lelewel (historyk i działacz polityczny) oraz Maria z Billewiczów Piłsudska (matka Józefa Piłsudskiego). Nie można zapominać, że razem z matką J. Piłsudskiego, pochowano również serce jej sławnego syna.

Synagogę Chóralną w Wilnie – jest to jedyna z ponad 110 wileńskich synagog, która przetrwała II wojnę światową i czasy komunizmu. Okazała synagoga z początków XX wieku przypomina, że przed II wojną światową Żydzi stanowili ważną część wileńskiej społeczności.

Górę Trzykrzyską – na wspomnianej górze obecnie znajduje się pomnik ofiar stalinizmu w postaci trzech białych krzyży. Nawiązują one do podobnego pomnika męczenników franciszkańskich, który został wysadzony przez Sowietów w 1950 r.

Sobór Przeczystej Bogurodzicy – ten charakterystyczny sobór reprezentujący styl gruziński, powstał w latach 1865 – 1868. Należy on do litewskiego kościoła prawosławnego i charakteryzuje się bogatym wykończeniem wnętrza.

Zamek Dolny w Wilnie – wspomniany zamek to rekonstrukcja siedziby wielkich książąt litewskich oraz królów polskich. Znajduje się on przy placu Katedralnym (blisko Bazyliki archikatedralnej św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie). Prace rekonstrukcyjne dotyczące opisywanego zamku, trwają już od 2001 r. i pochłonęły ogromne sumy. Odbudowany zamek ma być symbolem litewskiej państwowości.

Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje tematu ciekawych wileńskich zabytków. Stolica Litwy cechuje się bowiem bardzo dużym zagęszczeniem takich historycznych budynków. Osoby, którym znudzi się oglądanie licznych wileńskich zabytków, mogą skorzystać z oferty rozrywkowej opisywanego miasta (np. pubów oraz klubów) albo wybrać się do jednej z licznych restauracji. Dużą przeszkodą raczej nie powinny być ceny drinków lub gotowych posiłków. Zgodnie z danymi portalu Numbeo.com, Wilno obecnie cechuje się cenami posiłków w restauracjach, które przeciętnie są o 25% wyższe od analogicznej wartości z Warszawy. Podobna różnica dotycząca żywności, średnio wynosi 8% (na niekorzyść Wilna). Nie zmienia to faktu, że litewska stolica jest atrakcyjna cenowo w stosunku do wielu zachodnioeuropejskich metropolii.

Warto wspomnieć, że Wilno posiada również ciekawą ofertę turystyczną dla najmłodszych podróżników. Rodziny z dziećmi mogą np. odwiedzić wileńskie muzeum zabawek, muzeum iluzji, ekspozycję pociągów przy muzeum kolejowym oraz wirtualne „niemuzeum” z pokazami laserowymi i projekcjami.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Pod względem ogólnego poziomu cen (m.in. żywności oraz gotowych posiłków), Wilno jest nieco „droższe” od Warszawy. Wileńskie ceny nie powinny jednak wydawać się bardzo wysokie polskim turystom.

Litewskie atrakcje

Atrakcje turystyczne Litwy oczywiście nie ograniczają się do obszaru samego Wilna. We wspomnianym kraju można zobaczyć o wiele więcej ciekawych miejsc oraz zabytków. Turyści z Polski, powinni zwrócić szczególną uwagę na:

Zamek w Trokach – wspomniany zamek obecnie stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Litwy. Przyciąga on wielu turystów pomimo, że jego obecny kształt w dużej mierze jest efektem rekonstrukcji z II połowy XX wieku. Po odbudowie trocki zamek niegdyś zniszczony podczas wojen z Rosją, prezentuje gotycki styl z XV wieku. W opisywanej warowni odbywają się między innymi imprezy rekonstrukcyjne związane ze średniowieczem. Warto również wspomnieć o ciekawym muzeum, które na stałe działa w trockim zamku.

Górę Krzyży – to bardzo ciekawe miejsce, w którym znajduje się ponad 100 000 krzyży. Pierwsze krzyże na wzgórze położone blisko miasteczka Meszkucie, zaczęto przynosić po upadku powstania listopadowego. W miarę upływu czasu, koło kapliczki z dużym krzyżem przybywało coraz więcej takich symboli religijnych. Góra Krzyży przetrwała pomimo, że w czasach komunizmu kilkakrotnie podjęto próby jej zniszczenia. Opisywane miejsce w 1993 r. odwiedził papież Jan Paweł II.

Tani i szybki przelew na Litwę

Zamek w Kownie – osoby odwiedzające Kowno, powinny zobaczyć tamtejszy zamek, który jest przedmiotem prac rekonstrukcyjnych. Wspomniany zamek posiada bogatą historię sięgającą XIV wieku. Warto dodać, że gościł w nim między innymi Król Władysław Jagiełło.

Park Narodowy Mierzei Kurońskiej – kuroński park narodowy to jedno z pięciu takich miejsc ochrony przyrody na Litwie. Warto wiedzieć, że cała Mierzeja Kurońska została wpisana na listę UNESCO jako miejsce o szczególnym znaczeniu dla światowego dziedzictwa. Ten piaszczysty wał oddzielający Zalew Kuroński od Morza Bałtyckiego na długości prawie 100 kilometrów, w niektórych miejscach liczy sobie tylko 400 – 500 metrów szerokości. Osoby bliżej zainteresowane obszarem Mierzei Kurońskiej, powinny zawitać do miejscowości Lesnoje, gdzie znajduje się Muzeum Państwowego Przyrodniczego Parku Narodowego “Mierzeja Kurońska”.

Litewskie Muzeum Morza – wspomniane muzeum stanowi obowiązkowy punkt podczas wizyty w Kłajpedzie. Na jego terenie znajduje się ekspozycja związana z morzem, skansen rybacki, akwarium oraz delfinarium. Te dwie ostatnie atrakcje mogą wzbudzić największe zainteresowanie dzieci. W Litewskim Muzeum Morza oprócz delfinów zobaczymy między innymi lwy morskie, pingwiny oraz foki.

Muzeum Bursztynu w Połądze – kolejne muzeum zaciekawi nie tylko panie. Znajdziemy w nim prawie 30 000 bursztynów o różnej wielkości. Część z nich zawiera ciekawe „dodatki” (m.in. zatopione w środku prehistoryczne zwierzęta).

Muzeum pod Otwartym Niebem w Rumszyszkach – to jeden z największych tego typu obiektów w całej Europie, którego powierzchnia wynosi prawie 200 hektarów. Wspomniane muzeum prezentuje między innymi folklor i specyfikę litewskiej wsi. W opisywanym skansenie często odbywają się różne imprezy plenerowe (np. koncerty).

Na terenie Litwy oczywiście znajdziemy znacznie więcej różnych zabytków oraz ciekawych miejsc. Osoby zainteresowane warunkami życia naszych rodaków oraz ich kulturą, oprócz Wilna powinny zwiedzić również okolice tego miasta (np. region solecznicki).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na Litwie znajduje się dość dobrze rozwinięta sieć punktów informacji turystycznej. Takie punkty znajdziemy również w niektórych mniejszych miastach.

Litwie

Litewskie atrakcje

Litewskie atrakcje

Czego warto spróbować na Litwie?

Pomimo geograficznej bliskości, kuchnia polska i litewska prezentuje się nieco inaczej. U naszych północno – wschodnich sąsiadów, widoczne są m.in. spore wpływy kuchni białoruskiej, tatarskiej oraz żydowskiej. Na uwagę zasługuje również spore spożycie produktów mlecznych przez Litwinów.

Polacy przebywający na terenie Litwy, powinni spróbować między innymi takich dań oraz przekąsek jak:

 • chłodnik litewski (šaltibarščiai) – zupa przyrządzana m.in. z kefiru, buraków, ogórków, jajek i szczypiorku
 • cepeliny – wrzecionowate ziemniaczane pyzy z mięsem lub innymi dodatkami (nietypowa nazwa tego dania pochodzi od nazwy sterowca – patrz zeppelin).
 • kibiny (kibinai) – duże pierogi nadziewane farszem i pieczone w piekarniku
 • czebureki (čeburėkai) – płaskie nadziewane pierogi smażone na głębokim tłuszczu
 • kołduny litewskie (koldūnai) – małe pierogi, które gotuje się w zupie
 • vėdarai – tradycyjna kiszka ziemniaczana
 • kugelis – babka ziemniaczana z kawałkami kurczaka
 • kastinys – danie ze śmietany oraz masła i przypraw (podawane z ziemniakami)
 • švilpikai – potrawa przypominająca smażone polskie kopytka
 • bliny żmudzkie (žemaičių blynai) – grube nadziewane placki z ziemniaków
 • wiedierie – kartoflane kiełbaski
 • ser jabłkowy – deser z kwaśnych jabłek, cynamonu oraz cukru
 • šakotis – tradycyjny litewski sękacz

Na obszarze Litwy można spotkać czasem dania, które nasi rodacy bardzo dobrze kojarzą ze swoich stołów. Najlepszym przykładem jest bigos. Na litewskim stole często znajdziemy również znany z Polski ciemny chleb. Wiele osób twierdzi, że litewskie naturalne chleby są lepsze od tych, które można kupić w Polsce.

Tani i szybki przelew na Litwę

ZWRÓĆ UWAGĘ: Litewska kuchnia jest dość prosta i stosunkowo tłusta. Trzeba się również przyzwyczaić do tego, że każda zupa zostanie podana zimna albo lekko ciepła (w temperaturze pokojowej). Na Litwie od dawna nie ma już tradycji spożywania ciepłych zup.  

Co warto przywieźć z Litwy?

Ze względu na sąsiedztwo z Polską i łatwy wjazd, Litwa jest dobrym celem dla osób, które prócz zwiedzania chciałyby zrobić ciekawe zakupy. Polacy stosunkowo często jeżdżą do północno – wschodniego sąsiada, więc nietrudno dowiedzieć się, jakie produkty spożywcze oraz pamiątki są polecane i sprawdzone. Jeżeli chodzi o żywność oraz napoje, to nasi rodacy podróżujący na Litwę często kupują:

 • łabas – tradycyjny chleb z dodatkiem słonecznika, czosnku i sera (godne polecenia są również inne chleby litewskie – np. Vilniaus)
 • kwas chlebowy „Gira” – ceniony kwas chlebowy, który jest sprzedawany w butelkach o różnej pojemności oraz puszkach (takich jak piwo)
 • trejos devinerios – smaczną litewską nalewkę z dodatkiem 27 ziół
 • kindziuk (skilandis) – aromatyczną i tłustą litewską wędlinę w pęcherzu wieprzowym
 • lietuviskas midus (np. Żalgiris) – smaczne miody pitne produkcji litewskiej, które często są sprzedawane z dodatkiem ziół
 • wodę mineralną Vytautas – napój o ciekawym smaku i wysokiej zawartości minerałów nie każdemu przypadnie do gustu, ale zawsze można go spróbować
 • ser džiugas – tradycyjny litewski ser czasem pojawia się w polskich supermarketach, ale „na miejscu” prawdopodobnie będzie tańszy
 • serki czekoladowe „sūrelis” – wspomniane serki cieszą się popularnością wśród dzieci, ale do ich przewozu potrzeba np. lodówki turystycznej
 • wino Voruta – wbrew pozorom, na Litwie są produkowane całkiem niezłe wina (Voruta to jedno z nich)
 • piwo Švyturys Baltas – to litewskie piwo cieszy się dobrą opinią wśród polskich znawców i jest łatwo dostępne w sklepach
 • ser twarogowy „varškės sūris” – wspomniany ser to jeden z najbardziej cenionych produktów litewskich mleczarni
 • ser jabłkowy „buolių sūris” – osoby, którym posmakował litewski ser jabłkowy, powinny zabrać ze sobą do Polski kilka opakowań

Na Litwie oczywiście znajdziemy również bardziej trwałe pamiątki pobytu niż produkty spożywcze. Przykładem są chociażby tradycyjne drewniane chodaki, ozdoby z bursztynu oraz wileńskie wyroby z lnu. Osoby lubiące dewocjonalia, na pewno znajdą duży wybór takich produktów związanych z Ostrą Bramą w Wilnie.

Tani i szybki przelew na Litwę

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ceny znanych litewskich produktów żywnościowych oraz pamiątek nie powinny być wysokie z punktu widzenia polskiego turysty. Różne ciekawe pamiątki pobytu na Litwie, można kupić np. podczas tradycyjnych jarmarków.    

Wakacje na Litwie – podsumowanie

Urlopowy wyjazd na Litwę z pewnością jest dobrym pomysłem dla osób, które chcą w stosunkowo krótkim czasie zwiedzić jeden z sąsiednich krajów i nie wydać dużo pieniędzy. Szczególną motywację do odwiedzenia Wilna, powinny mieć osoby zainteresowane historią Polski. Dobrym pomysłem wydaje się zwiedzanie Litwy w ramach dłuższego wyjazdu obejmującego trzy niewielkie państwa bałtyckie. Ze względu na dobrą sieć drogową i łatwy wjazd, Litwa na pewno jest krajem przyjaznym turystom. Nasi rodacy nie powinni również szczególnie narzekać na lokalny poziom cen.

Tani i szybki przelew na Litwę

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wyjazd na Litwę jest dobrym wstępem przed zwiedzeniem dwóch pozostałych państw bałtyckich (tzn. Łotwy oraz Estonii). Wszystkie trzy kraje bałtyckie można również odwiedzić w ramach jednej nieco dłuższej podróży.

follow us in feedly